خلبانان براي برخاستن هواپيما با سه نوع سرعت سر و كار دارند. V1-Vr-V2
اين سه سرعت از مجموعه سرعتهاي V يا V Speeds مي باشند.
تعاريف:

V1: سرعت تصميم گيري جهت بر خاستن مي باشد كه بر اساس وزن برخاست ،دما ،فشار و دانسيته هوا تعيين ميگردد.سرعت تصميم گيري نقطه اي است كه پس از آنكه خلبان حداكثر قدرت موتورها را براي برخاستن بكارگرفته در آن نقطه تصميم ميگيرد كه تيك آف خود را ادامه دهد يا آن را متوقف كند.در هنگام حركت و خزش روي باند و قبل از برخاستن ،خلبان قادر خواهد بود قبل از آنكه به انتهاي باند برسد موتورها را بسته و با اعمال حداكثر قدرت ترمزها هواپيما را متوقف نمايد.پس از عبور از V1 ديگر چاره اي جز برخاستن وجود نداردو خلبان مي بايست هواپيما را از زمين بلند نمايد.

Vr سرعت كندن چرخ دماغه هواپيما از زمين ميباشد.اين سرعت سرعتي است كه خلبان ميتواند با اطمينان فرامين كنترل را به عقب كشيده و چرخ دماغه را با وضعيت و زاويه مناسب از زمين بلند كند و سپس هواپيما را بصورت كامل از سطح باند جدا كرده و در هوا اوج گيري نمايد.(زاويه مناسب تقريبا 20+ درجه ميباشد)
نكته قابل توجه در اين سرعت(Vr): چنانچه فرامين به شدت و بيش از اندازه به عقب كشيده شود دم (Tail ) به زمين برخورد خواهد كرد.براي جلوگيري از اين حالت خلبان با زاويه مناسب (20 درجه ) دماغه را به بالا كشيده شده و با نرخي برابر با 3درجه در ثانيه هواپيما را از زمين جدا مي كند.

[/img]
وضعيت هواپيما بلا فاصله پس از برخاستن از زمين

V2: حداقل سرعت ايمن ميباشد.اگر پس از رسيدن به V1 يكي از موتورها از دست رفت خلبان قدرت كافي را براي تكميل برخاستن هواپيما خواهد داشت و با آن مي تواند نرخ اوج گيري لازم را گرفته موانع را پشت سر بگذارد.
نكته:با توجه به اينكه برخاستن يا تيك آف با تنظيمات مختلفي از فلپها انجام ميشود سرعت V2+15 جهت بر خاستن با دو موتور استفاده ميشود.در واقع تضمين كننده حداقل سرعت براي برخاستن با فلپ مي باشد.

معمولا هنگام برخاستن اصطلاحات زيربين خلبان و كمك خلبان بكار ميرود:

80 نات : تمام سيستمها بايستي در محدوده سبز باشد.

V1: هم اكنون از نقطه اي گذشتيم كه ديگر امكان بازگشت امكانپذير نيست.تيك آف ادامه پيدا ميكند.

Nose Up (بالا رفتن دماغه): زمان كندن هواپيما از زمين.

نرخ مثبت: سرعت هواپيما و سرعت عمودي بايستي هردو رو به افزايش با يك نرخ ثابت باشد.

Gear Up(چرخها بالا): خلبان به كمك خلبان دستور جمع كردن چرحها را مي دهد.

1000FT(ارتفاع هزار پائي): ار تفاع جمع كردن فلپها
+ نوشته شده توسط رضا کارگر در جمعه نهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 19:2 |